Ändamål
Stiftelsen har som ändamål att främja sparandet och stöda hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner i Korsholm.

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att ekonomiskt stöda verksamhet som främjar sparandet. Stiftelsen beviljar understöd för verksamhet, som gynnar forskning, utbildning, kultur, barn, ungdom och idrott samt annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet.
Ansökningsförfarande
Ansökningsblanketter finns på Aktias kontor i Smedsby. Ansökan jämte bilagor skall lämnas till nämnda bankkontor senast 28.2.2017.

Tilläggsinformation ges av stiftelsens ombud Göran Bengs, tfn 044 320 1401.

Ansökningsblankett
Hakemuslomake
Bakgrund
Stiftelsen, tillsammans med 20 andra sparbanksstiftelser, grundades 1993 i samband med att sparbanken Aktia ombildades till ett sparbanksaktiebolag. Stiftelserna erhöll vid grundandet aktier i Aktia sparbank Abp och bildade då största aktieägarguppen i Aktia. Stiftelsens namn ändrades år 2006 till Aktiastiftelsen i Korsholm.

Stiftelsens beslutande organ är förvaltningsrådet och styrelsen. Förvaltningsrådet anvisar medel som styrelsen fördelar.
Kontaktuppgifter

Styrelseordförande
Hans Boije
Brännskogsvägen 2 65610 Korsholm

Förvaltningsrådsordförande
Dan Örndahl
Sandåsbackvägen 3 65520 Helsingby

Ombud
Göran Bengs

Tobyvägen 811

65520 Helsingby

goran.bengs(at)netikka.fi