Aktiastiftelsen i Korsholm
Ändamål

Stiftelsen har som ändamål att främja sparandet och stöda hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner i Korsholm.

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att ekonomiskt stöda verksamhet som främjar sparandet. Stiftelsen beviljar understöd för verksamhet, som gynnar forskning, utbildning, kultur, barn, ungdom och idrott samt annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet.

Understöd beviljas inte för redan genomförda projekt och inte heller för facklig eller partipolitisk verksamhet eller till enskilda personer.

Ansökningsförfarande

Ifylld ansökningsblankett, se nedan, jämte i blanketten nämnda bilagor sänds per post till ombudsmannen senast 28.2.2022.

Göran Bengs
Ombudsman
Tobyvägen 811
65520 Helsingby

Tfn 044 320 1401

Ansökningsblankett

Hakemuslomake

Bakgrund

Stiftelsen, tillsammans med 20 andra sparbanksstiftelser, grundades 1993 i samband med att sparbanken Aktia ombildades till ett sparbanksaktiebolag. Stiftelserna erhöll vid grundandet aktier i Aktia sparbank Abp och bildade då största aktieägarguppen i Aktia.

Stiftelsens beslutande organ är styrelsen.

Kontaktuppgifter

Styrelseordförande
Hans Boije
Brännskogsvägen 2 65610 Korsholm

Delegationsordförande
Dan Örndahl
Sandåsbackvägen 3 65520 Helsingby

Ombud
Göran Bengs
Tobyvägen 811
65520 Helsingby
goran.bengs(at)netikka.fi