Om stiftelsen

Bakgrund

Stiftelsen, tillsammans med 20 andra sparbanksstiftelser, grundades 1993 i samband med att sparbanken Aktia ombildades till ett sparbanksaktiebolag. Stiftelserna erhöll vid grundandet aktier i Aktia sparbank Abp och bildade då största aktieägarguppen i Aktia.

Styrelsen är stiftelsens beslutande organ och svarar för att verksamheten organiseras på ett ändamålsenligt sätt. Styrelsen utses av delegationen årligen. Styrelsen fattar beslut bl.a. om beviljande av understöd och stiftelsens placeringar. Styrelsen består av Hans Boije (ordf.), Krister Båsk (viceordf.), Marianne Mattsson, Mikael Stenman och Leif-Erik Viklund. 

Delegationen utser årligen ledamöterna till stiftelsens styrelse och revisor samt lämnar rekommendationer om arvoden till styrelse- och delegationsledamöter. Delegationen fungerar som stiftelsens ambassadörer i samhället. Delegationen består av Dan Örndahl (ordf.), Agneta Martin (I-viceordf.) Mikaela Pada (II-viceordf.), Anders Björklund, Anne Bäck, Tom Dahlfors, Erik Enqvist, Åsa-Britt Forth-Snellman, Pia Hildén, Dan Ingman, Håkan Lall, Ruben Lindahl, Johan Lindman-Jusslin, Nils-Erik Lång, Hanna Mattsson, Sven Mattas, Carita Ollila-Johnsen, Gerd Paxal-Lillqvist, Monika Sandvik, Johan Smedlund, Agneta Österberg och Sune Östman.

Stiftelsens löpande förvaltning handhas av en ombudsman, vars förhållande till styrelsen är beredande och verkställande. Ombudsman är Bjarne Dahlback.  

Stiftelsens revisor är CGR-samfundet Ernst & Young, huvudansvarig revisor Kristian Berg