Bidrag

Ansökningsförfarande

Aktiastiftelsen i Korsholm har tagit ibruk ett nytt ansökningsförfarande för bidrag och övergått till ett digitalt ansökningssystem. Det finns inga skilda pappersblanketter eller pdf-blanketter.

Ansökningstiden är 1.2. - 29.2.2024.

Ombudsman
Bjarne Dahlback
bjarne.dahlback@outlook.com
Tfn +358 44 986 3352

Ansökningsblankett
 

Anvisningar för ansökan

STARTA

Starta med att klicka på "Ansökningsblankett" och därefter "Skapa en ansokan"

KATEGORI

För att underlätta uppföljningen ber vi er välja någon av kategorierna nedan.

  • Ungdoms-, hembygds- och marthaföreningar
  • ldrottsföreningar
  • Sångkörer, musikgrupper, teater
  • Skolor, daghem
  • Arbetsgrupper
  • Stipendier i Korsholms skolor, övriga stipendier
  • Övriga

NÄR KAN MAN ANSÖKA

I år kan man ansöka mellan 1.2 - 29.2.2024. Ansökningarna behandlas i slutet av mars/början av april och alla får ett meddelande om utfallet.

KONTAKTPERSONER I ANSÖKAN

Ansökningssystemet utgår från att varje ansökan har två kontaktpersoner. Föreningen väljer själv vem som är ansökans kontaktpersoner men vi önskar att det är styrelsemedlemmar eller verksamhetsledare.

PROJEKTBESKRIVNING

I ansökan finns två rutor där projektet beskrivs, projektets ändamål och beskrivning. Projektets ändamål skall vara kort och koncist formulerat.

BILAGOR

För att kunna behandla er ansökan behöver vi alltid åtminstone följande bilagor:

  1. Föreningsregisterutdrag
  2. Senaste undertecknade bokslutet, verksamhetsberättelse och verksamhetsgranskningsberättelse
  3. Budget, verksamhetsplan

REDOVISNING

Bidrag under 1001 euro behöver inte redovisas. Övriga bör kort redovisa hur bidraget använts före nästa års ansökningsrunda.

BIDRAG FÖR STIPENDIER

Stipendier till elever i lågstadieskolorna, högstadiet och gymnasiet i Korsholm sköts centralt med kommunens bildningstjänster.